Menu
home
>>
ขทช.หนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในกิจกรรมลงพื้นที่โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

11 กันยายน 2562

นายบุญเลิศ สาฝ่าย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้การกำกับดูแลโดยแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ในภารกิจการเดินทางตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นางสาวกอบกุล โมทนา) พร้อมคณะ ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนภายในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ของจังหวัดหนองคาย และ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในส่วนรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงหนองคาย ชั้น 2 อ.เมือง จ.หนองคาย

Scroll Up Skip to content