Menu
home
>>
ดำเนินการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย อด.4028

24 เมษายน 2563
———————————-
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ดำเนินการซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง สาย อด.4028 แยก ทล.2266 – บ.ผาตั้ง (ตอนหนองคาย) อ.สังคม จ.หนองคาย ช่วงดำเนินการ กม.ที่ 42+900 – 43+930 ให้สามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท
================
#Safe #แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 042-990517 ต่อ 113 #สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146 #ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ

Scroll Up Skip to content