Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

ข้าราชการ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
นายพิจิตร  สุโข วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 081 6018623  
นายพัฒนากร โลกธาตุ นายช่างโยธชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 110  
นายชยานันต์  ณ ลำปาง นายช่างโยธชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 119  
นางสาวบุษกร อิงค์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 101  
นายสันติภาพ จันทำมา นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 108  
นายวินัย วงษาเวียง นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 122  
นายยงยุทธ ทักษิโณ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางโพนพิสัย    
นางสาวชมพู เทียนจารุวัฒนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 103 [email protected]
นายสรวุฒิ แหวนวงษ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 118 [email protected]
นายภูริเดช โคตะนิวงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107  

 

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
นายสมศักดิ์ สิทธิชัย พนักงานบำรุงทาง ส่วนปฏิบัติการ    
นางสาวนิภา วงศ์ฟ้อ พนักงานพิมพ์ ส4 ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 120 [email protected],
[email protected]

 

พนักงานราชการ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
นายธีรเดช  ต้นงาม วิศวกรโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107 [email protected]
นายอดิศักดิ์ คละบุตร นายช่างโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107 [email protected]
นายณัฐศักดิ์  อาจแก้ว นายช่างโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107  
นายทองมี พนาลิกุล นายช่างโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107  
นายพูลประชา ฐานะปัตโถ นายช่างโยธา(พร.) ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 113 [email protected]
นางสาวสมบูรณ์ โคตรภักดี เจ้าพนักงานธุรการ(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107 [email protected]
นางจิตรลดา ชารัญจ่า เจ้าพนักงานธุรการ(พร.) ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 101 [email protected]
นางจิรัญชา เทพแพงตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พร.) ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 104 [email protected]
นายวิรุน  พรหมแสง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พร.) ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 115  
นายวิฑูรย์  ตาลห่อ นายช่างโยธา(พร.) หมวดบำรุงทางโพนพิสัย    
นายประกาศิต  เสียวสุข พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 115  
นายเสมียน  เสาะสมบูรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หมวดบำรุงทางโพนพิสัย    
นายคำพอ   พงษ์พัฒน์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 115  
นายฉัตรชัย  เหมะชัย นายช่างโยธา(พร.) หมวดบำรุงทางโพนพิสัย    
Scroll Up Skip to content