Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

ข้าราชการ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
นายบุญเลิศ สาฝ่าย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 08-6855-0977
นายโยธิน  จิตประเสริฐ นายช่างโยธชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 110
นายชยานันต์  ณ ลำปาง นายช่างโยธชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 119
นายพัฒนากร โลกธาตุ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 101
นายสันติภาพ จันทำมา นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 108
นายวินัย วงษาเวียง นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 122
นายยงยุทธ ทักษิโณ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางโพนพิสัย
นายวินิจ ทองเจริญ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 124
นางสาวชมพู เทียนจารุวัฒนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 103 leklek1999@hotmail.com
นางสาวบุษกร อิงค์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 102
นายสรวุฒิ แหวนวงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 118 surawat0407@gmail.com
นายภูริเดช โคตะนิวงษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107

 

ลูกจ้างประจำ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
นายอาคม พระบัวบาน พนักงานบำรุงทาง ส่วนปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ สิทธิชัย พนักงานบำรุงทาง ส่วนปฏิบัติการ
นายพินิจ เดชเวทย์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หมวดบำรุงทางโพนพิสัย
นายประเชิญ สิทธิโชติ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา หมวดบำรุงทางโพนพิสัย
นางสาวนิภา วงศ์ฟ้อ พนักงานพิมพ์ ส4 ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 120 pa023@hotmail.com,
rrdnongkhai@gmail.com

 

พนักงานราชการ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ส่วน/กลุ่มงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
นายธีรเดช  ต้นงาม วิศวกรโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107 adisak_ka@hotmail.com
นายอดิศักดิ์ คละบุตร นายช่างโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107 adisak_ka@hotmail.com
นายณัฐศักดิ์  อาจแก้ว นายช่างโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107
นายทองมี พนาลิกุล นายช่างโยธา(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107
นายพูลประชา ฐานะปัตโถ นายช่างโยธา(พร.) ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 113 Mr.pook9651@hotmail.com
นางสาวสมบูรณ์ โคตรภักดี เจ้าพนักงานธุรการ(พร.) กลุ่มวิชาการ 042-990517 ต่อ 107 kboon20@hotmail.com
นางจิตรลดา ชารัญจ่า เจ้าพนักงานธุรการ(พร.) ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 101 jitrda_29@hotmail.com
นางจิรัญชา เทพแพงตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พร.) ส่วนอำนวยการ 042-990517 ต่อ 104 jirunchar@hotmail.com
นายสุวัฒน์  ศรีสันต์ นายช่างเครื่องกล(พร.) ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 115
นายวิรุน  พรหมแสง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก(พร.) ส่วนปฏิบัติการ 042-990517 ต่อ 115
นายวิฑูรย์  ตาลห่อ นายช่างโยธา(พร.) หมวดบำรุงทางโพนพิสัย
Scroll Up Skip to content