Menu
home
>>
เอกสารเผยแพร่

มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อปท.

 

โดย : สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

………………

– แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– มาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทาง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
– แบบมาตรฐานงานทาง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– แบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
– คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
– คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  ไฟล์ 1   ไฟล์ 2

– คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  คู่มือ  บัญชีรายชื่อ

– คู่มือผู้อำนวยการทางหลวง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2

– คู่มือเจ้าพนักงานทางหลวง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพทาง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4S โดยใช้สายตา

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการใช้งานระบบบริหารและติดตามการส่งเสริม อปท. ด้านงานทาง (CLD)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น (LSMS)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  ไฟล์ 1  ไฟล์ 2  ไฟล์ 3

– คู่มือการใช้งานระบบจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะพานท้องถิ่น (LBMS)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

– คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการแผนที่และข้อมูลโครงข่ายทาง (MDMS)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Scroll Up Skip to content