Menu
home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายบ้านหมากก่อง – บ้านเหล่าต่างคำ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 แห่ง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต(โดยวิธี Hot Mix In – Place Recycling) สายบ้านปัก – บ้านเลิศไมตรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1 แห่ง

Scroll Up Skip to content